NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không phát sinh hóa đơn1.500.000vnđ/quý1.500.000vnđ/quý
Dưới 102.100.000vnđ/quý2.700.000vnđ/quý
Dưới 162.400.000vnđ/quý3.000.000vnđ/quý
Dưới 313.000.000vnđ/quý3.900.000vnđ/quý
Dưới 463.600.000vnđ/quý4.800.000vnđ/quý
Dưới 614.200.000vnđ/quý5.700.000vnđ/quý
Dưới 764.800.000vnđ/quý6.600.000vnđ/quý
Dưới 915.400.000vnđ/quý7.200.000vnđ/quý
Dưới 1216.300.000vnđ/quý8.400.000vnđ/quý
Dưới 1517.200.000vnđ/quý9.600.000vnđ/quý